Budgetanförande 171123

Herr ordförande!
Årets viktigaste beslut ska fattas idag. Målen för verksamheten ska läggas fast och medel till densamma ska tilldelas. I första hand för 2018, men också en plan fram till 2021. Det är nu vi väljer väg. Målet vi ska nå finns i vårt visionsdokument för 2030 och varje år väljer vi hur vi ska ta oss närmare.
Vi har kommit en bit på väg, tycker jag. Här i staden byggs det och grävs det lite överallt! Ett tecken på att staden utvecklas. Säkerheten för cyklister förbättras med nya cykelbanor. Nya bostäder byggs, om än inte överallt där det skulle kunna byggas. Ni vet alla vilken tomt jag syftar på.
Bostadsfrågan var vår viktigaste fråga för mandatperioden. Vi börjar nu se resultat: Det är 600-800 nya bostäder i bra lägen på gång på några års sikt. Canningplanen, som ger ett rejält tillskott, hoppas jag vi kan anta här i fullmäktige nästa höst. Jag tror att andelen hyresrätter kan bli högre än 20 %, det finns ett ökat intresse att hyra ut i stället för att sälja ut till bostadsrätter. Myrenplanen antar vi kanske redan till våren. Lite längre bort i tiden ligger Rådhusberget och särskilt boende på Mällby gård.
För oss i Miljöpartiet är en förtätning av staden, som bl a Canning och Magistern 4 innebär, ett tydligt uttryck för hållbar stadsutveckling för framtiden. Det skapar aktivitet i centrum, gör det möjligt att röra sig till fots och på cykel och hushållar med våra naturresurser. För att kunna bygga för billigare hyror ser vi nu över parkeringsnormen.
Termen hållbarhet är nyckelordet för mig. När vi sätter mål och formar vår politik är det två gränser som sätter ramarna för det vi kan göra:
– De planetära gränserna, hur vi hushållar med vår livsmiljö på planeten, och
– Den sociala grunden, hur vi tillgodoser de behoven för alla på planeten.
Det är stora ord, men relevant även för oss i Strömstad. Vi har i visionsdokumentet satt som mål att bli fossilfria senast 2030. Just för att det finns en gräns för klimatförändringarna, för vår livsmiljö. Denna gräns innebär innebär förändrad livsstil för alla, särskilt oss i den rika världen, och även för oss i Strömstad!
Detta resulterar i konkreta åtgärder som vi genomför: Vi förbättrar för cyklister, fasar ut de sista oljepannorna, underlättar för etablering av biogasförsäljning, klimatanpassar maten, bygger ut och förbättrar reningsverket på Österröd m m.
I Sverige är det en cykelboom. Jag ser fler och fler cyklister i stan och på vägarna till och från stan. Elcyklar säljs som aldrig förr. Delvis som ett resultat av subventionen som ingick i regeringens  budget. Det gläder mig att oppositionen här i Strömstad också hänger på och föreslår förbättringar för cyklingen!
Men alla kan inte cykla! Det finns också ett behov av att förbättra kollektivtrafiken, som vi arbetar med. För arbetspendling norrut och söderut, till och från Skee samt inom och runt stadskärnan.
Och för att klargöra: alla kan inte åka kollektivt heller. Bilen kommer behövas – men bli klimatvänligare!
Vänder jag sedan blicken mot den sociala hållbarheten så är det just nu aktuellt med de ensamkommande barnen som fyllt 18 år. Både på riksnivå och här i Strömstad. Vad jag tycker om saken är väl känt. Men det är inte en del av dagens budgetbeslut. Ärendet bereds fortfarande. Jag menar att vi där har en möjlighet att till del lösa demografiproblemet i framtiden!
Kulturhuset är också en satsning för social hållbarhet.
En huvuduppgift för kommunen är barnomsorg och skola. Det är otroligt viktigt att ge våra barn en bra start i livet! Där är en mycket konkret utmaning att hinna med och ha resurser till utbyggnaden av förskolor och skolor. Den största utmaningen, och viktigaste, är dock att se till att fler når målen i grundskolan och gymnasiet. Alla barn har rätt att känna att de lyckas!
Det är ett av våra viktigare mål.
Jag yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Annonser

Miljöpartiet vill se en kraftsamling för skogen

Skogen är viktig för oss alla. Den ger oss virke, papper, energi, svamp, bär och fantastiska naturupplevelser. Men den måste brukas hållbart. Idag avverkas skyddsvärda skogar och kalhyggesbruket är den dominerande skogsbruksmetoden.
Med Miljöpartiet i regering har anslagen till skydd av värdefulla skogar ökat med 80 procent. Utrotningen av växter och djur är, vid sidan av klimathotet, jordens mest akuta miljöutmaning. Vi behöver både skydda mer skog och ställa om skogsbruket.

Miljöpartiet ser ett behov av en kraftsamling för skogen. Några av de politiska förslag vi nyligen lanserat i vårt skogspolitiska program är:

– Genomför en rikstäckande biotopinventering. Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden och har en viktig roll för att bevara skogens hotade växter och djur. De är också viktiga att bevara för att klara miljömålet om levande skogar. Nyckelbiotoper har för Miljöpartiet länge varit en prioriterad fråga. Därför vill vi se en rikstäckande nyckelbiotopsinventering.

– Satsa på ett hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfria skogsbruksmetoder kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar för både för djur, växter och friluftsliv. Miljöpartiet vill att den lilla andel av skogen som sköts med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka. Vi vill sätta upp mål för hyggesfritt skogsbruk för den statligt ägda skogen. Det är också viktigt att stödja det växande intresse som finns hos många skogsägare. Vi vill därför se ökade insatser för kompetens- och metodutveckling inom detta område.

– Prioritera skogsråvaran där den ger störst klimatnytta. Efterfrågan på skogsråvaran växer. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Skogen måste brukas inom naturens gränser. Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i byggnader och andra konstruktioner för att ersätta material som stål och betong med stor klimatpåverkan.

För oss är skogen en källa till glädje såväl som en ovärderlig naturresurs. Vi vill kunna ge våra barn och barnbarn känslan av barr under foten och blåbär i munnen. Vi vill kunna höra fågelsång en tidig morgon i maj. Och vi vill att skogen ska vara en rik skog oavsett var du bor, med träd av många slag och åldrar. En skog som kan fortsätta ge oss byggmaterial och andra resurser inom naturens gränser.

Stina Bergström (MP), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Jenny Lundström (MP), partistyrelseledamot

Bengt Bivrin (MP), gruppledare Strömstad

(Insändare i Strömstads Tidning 170718)

Bengt Bivrin – bloggar som orienterare och miljöpartist!

Jag har länge funderat på om jag ska börja blogga. I slutet av förra seklet (sic!) var det många som gjorde egna hemsidor. Så även jag. Den finns ännu på www.bivrin.se/bengt. Dock har jag inte uppdaterat den på många år. En av anledningarna var att jag inte kunde publicera själv, utan fick skicka till min bror, som fick trixa lite med kodningen före publicering.

Nu har jag börjat.

Jag deltar ivrigt i debatten på Facebook och Twitter, men där känner jag mig begränsad. Ja, på Twitter är det ju meningen att vara kortfattad – men även på Facebook känns det fel att komma med långa inlägg.

Här kan jag kanske breda ut mig lite mer. Vi får se. Tanken är också att sidan ska ge en bild av vem jag är. Om det går.