Klimat- och artkris

Denna sommar har större delen av Europa drabbats av extrem torka och enorma skogsbränder. Floden Po, som förser norra Italien med dricksvatten och vatten till en tredjedel av landets jordbruksproduktion har minskat till en rännil. Rehn, Loire, Themsen och Donau har så lågt vattenstånd att transportsystemet hotar att bryta samman. Samtidigt har delar av Afrika (bl a Sudan) samt Pakistan och Indien drabbats av enorma regn med följande översvämningar. I Kalifornien är det också torka och stora skogsbränder. Listan kan göras längre. Klimatkrisen har medfört att extremväder inträffar oftare och allt mer extremare.

En annan konsekvens av klimatförändringen är den pågående utrotningen av arter. Enligt en FN-rapport från maj 2019 är cirka en miljon växt- och djurarter utrotningshotade och riskerar att försvinna inom ett årtionde. Ett exempel på det är att vi inte längre får vindrutan på bilen full med krossade insekter på somrarna. Men kanske är bristen på pollinerade insekter mer skrämmande eftersom det kan betyda kraftigt minskade skördar. Redan idag ökar världssvälten på nytt efter att under lång tid ha minskat. Egentligen vet vi inte riktigt vad följden blir av denna sjätte massutrotning. Vi vet hur det gick förra gången – då försvann dinosaurierna. Står människan näst i tur?

Jag kan inte förstå varför vi inte behandlar denna kris på samma sätt som pandemin. Ständiga presskonferenser och ständiga nyhetsinslag som följer upp hur vi på olika nivåer klarar av att hålla vår koldioxidbudget. Alla nivåer, alltså! Vi i den rika världen måste gå före. I Strömstad har vi beslutat om en koldioxidbudget, ett steg på vägen. Enligt den behöver vi minska våra utsläpp med 12 % om året. Det är ingen liten uppgift, den kräver samling och samarbete för att vi ska lyckas. Lägger du din röst på Miljöpartiet – och många gör som du – kan jag lova att det arbetet tar fart!

Bengt Bivrin (MP)

(Insändare i Strömstads Tidning 2022-09-10)

Annons
Allmänpolitisk debatt i Strömstad

Allmänpolitisk debatt i Strömstad

Jag gjorde tre inlägg i gårdagens allmänpolitiska debatt i kommunfullmäktige i Strömstad. Här följer mitt manus. Det talade ordet gäller, naturligtvis.

Vill du lyssna på debatten, så finns den här: https://play.quickchannel.com/play/6p0jdgthttps://play.quickchannel.com/play/6p0jdgt

Herr ordförande,
Dagens debatt kommer kanske inte alls handla om den viktigaste frågan. Jag anser att varje politisk församling världen över borde ägna huvuddelen av sin tid åt den pågående klimatkatastrofen. Eller klimatnödläget, som Marielle benämnde det tidigare. Den som orsakat dödlig extremvärme i Indien och Pakistan med fåglar som faller döda ner från skyn och som nu drabbar södra Europa och Marocko. Och som förra året ledde till extrema översvämningar i bl a Tyskland. Den som också förmodligen kommer leda till fler krig och ökande flyktingströmmar.

Kriget i Ukraina och klimatkatastroferna världen runt får följdverkningar också i Strömstad. Och spåren av pandemin påverkar oss också. Byggpriserna skenar och hotar framtida bostadsbyggande och fördyrar kommande investeringar i särskilda boenden i Pilen 5 och Jägaren – liksom i nödvändiga skolprojekt på Strömstierna och Valemyr. Matpriserna rusar, det märker var och en av oss när vi handlar. Men det får också till följd att kommunens måltidsverksamhet blir märkbart dyrare. Höjda energipriser påverkar också kommunens ekonomi och kan skynda på övergången till fossilfria transporter och gör investeringar i energieffektivisering angelägna.

För oss i Miljöpartiet är det tydligt att vi måste ställa om i Strömstad, på flera sätt. Vi behöver fler ben att stå på. Gränsen mot Norge ligger där den ligger, vilket säkert kommer att fortsätta vara en styrka för Strömstad, men vårt ensidiga fokus på gränshandeln har satt oss i en utsatt position. Nu krävs en seriös plan och ett målmedvetet arbete för ett bredare näringsliv och bättre möjligheter till utbildning. Det trodde jag vi var överens om. Ändå fortsätter planeringen för en fördubbling av handeln i Nordby-Svinesund och nu kommer signaler om att skapa ännu ett externt köpcenter på Bastekärr.

När Strömstad ställer om ska inte allt fokus vara på företag och näringsliv. Vi behöver också lyssna på vad som är viktigast för medborgarna. Var ska framtidens bostäder byggas och vilka fritidsaktiviteter är mest efterfrågade? En bredare förankring i samhället och en ökade transparens leder till bättre beslut.

I Strömstad har vi en fantastisk natur och goda möjligheter till friluftsliv. Därför vill vi slå vakt om våra tätortsnära rekreationsområden genom att skydda mer natur och genom att satsa på att utveckla och tillgängliggöra friluftsområden.
I en tid när fler väljer att flytta från storstäderna har Strömstad en utmärkt position att konkurrera med havet i centrum och livet i fokus.

Även i Strömstad är det skillnad på stad och landsbygd. För oss i Miljöpartiet är det viktigt med bra service i hela kommunen.
Därför anser vi att vårt mål ska vara att skapa långsiktiga förutsättningar för att utveckla skolorna på Koster och Tjärnö. Det var synd att Sandras tydliga fråga i början av dagens sammanträde förblev obesvarad.

Det finns mer att säga om vår politik och det får jag göra i ett senare anförande.
——————-
Herr ordförande,
Jag återkommer till klimat- och artkrisen.
Allt sedan Stockholmskonferensen för 50 år sedan har politiker världen runt utfärdat löften. Men nu får det vara nog med vackra löften om hållbarhet och grön omställning. Ord räcker inte för att få stopp på klimatförändringarna och den pågående utrotningen av jordens växt- och djurarter. Respekt för djur, natur och kommande generationer måste alltid finnas med i tankegångarna när besluten fattas. Samhället behöver ta gemensamt ansvar. I Strömstad har vi goda möjligheter att bygga ett samhälle där det är möjligt att leva ett bra liv inom ramen för naturens gränser. Även vi har utfärdat löften – klimatlöften. Vi har även tagit en strategi för Agenda 2030. Och vi har en koldioxidbudget som tydligt anger hur snabbt vi behöver minska utsläppen för att göra vår del. Här krävs att vi går från ord till handling och det omgående! Vilket Marielle beskrev väl, får jag säga. Det är frågan om ett klimatnödläge, inte tu tal om saken.

Några ord om fisket, som Lars Tysklind tog upp: Miljöpartiet i Strömstad står bakom arbetet i Samförvaltning Norra Bohuslän och Fiskekommunerna. Vi besökte Tjärnö Marinbiologiska härom veckan och Kerstin Johannesson beskrev tydligt att det sätt som det idag trålas i nationalparken är uthålligt. Det är skillnad mellan vårt kustnära småskaliga fiske och det storskaliga rovdriftsfisket. Det som fiskar ut bestånden. Vi måste kunna begränsa det sistnämnda utan att försvåra för det första.

Miljöpartiet vill se en arbetstidsförkortning och jag är glad att vi har stöd av V och FI i denna fråga. Men vi behöver bli fler. Kortare arbetstid ger mer tid att spendera med familjen eller på fritidsintressen. Vi tror att det är klokt på många sätt att korta arbetstiden. Det bör ge oss en fördel i konkurrensen om alla nya välfärdsarbetare som behöver rekryteras de kommande åren.
————-
Herr ordförande,
Som flera redan tagit upp, och vi nog alla är överens om, ska skolan vara en trygg plats för elever och lärare ska ha tid att vara lärare. Fler pedagoger och skolkuratorer samt tvålärarsystem i grundskolan är önskvärt. Även Kulturskolan kan spela en viktig roll i att öka våra barns välbefinnande. Att satsa på kulturskolan ger mångfalt tillbaka. Genom att ta bort avgiften får alla barn möjlighet att delta i kulturskolan.

Jag vill också instämma i motionen som Rose-Marie la fram tidigare i kväll. Efter arbetslivet är det viktigt upprätthålla ett socialt sammanhang och motarbeta ensamhet och isolering. Kommunen behöver arbeta aktivt med frågan. Den som vill och kan ska kunna jobba kvar så länge hen önskar och klarar. Uppdrag som t ex klassmormor/morfar ska finnas för den som önskar, vilket skulle leda till fler vuxna i skolan. Att göra det möjligt för pensionärer att äta till självkostnadspris på skolor och äldreboenden (t ex på Pilen 5) är ett annat sätt att underlätta ett socialt liv.

Valåret 2022 – vad ser jag fram emot?

Jag är optimist. Jag tror valrörelsen kommer innebära att miljö- och klimatfrågorna äntligen får det utrymme i media de förtjänar. Nämligen överst på dagordningen!

Alla dagens aktuella ämnen som passerar revy i nyhetsmedia bottnar i den pågående klimatkrisen och människans påverkan på vår livsmiljö (den biologiska mångfalden). För att begränsa skadeverkningarna (det är dit vi kommit) krävs politiska beslut. Och för att politikerna ska våga ta dem behöver de ha sina väljare med sig. En folklig opinion som ger dem mandat.

Besluten behövs på alla nivåer. Miljöpartiet har tagit fram en klimatfärdplan med 224 förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen till nära noll 2035. Det är egentligen inte snabbt nog, men förmodligen det som är realistiskt. Ur den plockar jag några förslag som jag vill genomföra lokalt:

 1. Utfasning av fossil energi i kommunens fastigheter och fjärrvärmeverk.
 2. Upphandla mer hållbar mat i offentliga kök och inför styrmedel för en cirkulär ekonomi för minskad och mer effektiv resursanvändning.
 3. Förbättrad kollektivtrafik. Det ska vara möjligt att åka buss till och från arbetet i Nordby och Svinesund om du bor i Skee eller Strömstad, även på helgerna. Och som kund också, förstås.
 4. Gå över till elbilar i bolagen och hemtjänsten. Utvidga bilpoolen som Strömstadsbyggen startat.
 5. Arbeta med energieffektivisering i kommunens fastigheter.
 6. Revidera vindkraftsplanen och utvidga den till att inkludera solenergi.
 7. Stopp för kalhyggen i skogarna som kommunen äger.
 8. Rejäl satsning på cykling. Med elcyklar är inte backarna något problem, som dagens majoritet hävdar.
Med packcykel skjutsar du barnen och matkassarna utan större ansträngning!

Budgetanförande 211118

”Bla, bla, bla”
Det tycker många, framför allt yngre klimataktivister, är vad som hörs från oss som har makten. Löften om mål som ska nås någon gång i framtiden. De efterlyser handling för att nå målen. Handling NU.

Vi som är politiker på olika nivåer har makt att skapa handling. Politiker på alla nivåer. För den handling som krävs för att hejda klimatkatastrofen måste ske överallt. Det som den ene gör, står inte emot det någon annan gör. Alla måste göra något. Du. Och jag.
De måste göra något. Och VI.

Politikens verktyg är de mål vi sätter, de resurser vi tillför i budgeten,
och de planer som anställda och medborgarna i kommunen sätter i verket.

Och det jag först vill ta upp där jag vill se mer handling är – ja, ni gissar rätt! – cykling!

Varje gång jag frågar er i majoriteten om när cykelplanen ska beslutas här i fullmäktige, så låter ni lite grand som Alfons Åberg:
”Jag ska bara…”!
Visst, vi var med på att skicka ut den på remiss, men det har tagit alldeles för lång tid ens innan vi kom dit. Vi började ju faktiskt med arbetet redan förra mandatperioden!
Och allvarligt talat – 500 tkr årligen till cykelinfrastruktur. Vad får vi för det egentligen? Jo, det kan jag berätta. Kanske 150 m ny cykelväg.
Kanske 300 m om regionen skjuter till lika mycket. Men behovet är ju större än så!
Cykelplanen borde visa hur vi bygger ut så att fler kan cykla säkert. Det gäller särskilt cykelvägar för skolbarnen. Cyklingen har också betydelse för folkhälsan både på kort och lång sikt och den bidrar till vårt mål om att vara fossilfria 2030. Med elcykel går det lättare och det blir realistiskt att cykla längre sträckor, inte bara inom stan.

Och när jag ändå är inne på att göra skolvägarna säkrare. Det är bra att det sker förbättringar på Östergatan. Låt oss nu vända blicken mot väg 164 i Skee. Där är det särskilt angeläget att göra det säkrare för gående och cyklister att passera! Låt oss tillsammans vända på varje tänkbar sten för att göra det tryggare att ta sig över vägen!

Jag undrar om vi har tillräckligt med resurser för att nå framgång i vårt miljö- och klimatarbete. Igår var vårt medlemsskap i Sveriges ekokommuner uppe i KSAU. Vår miljöstrateg, som jobbar med miljöfrågor på 25 % (ja, det är inte mer än så!) anser inte att vi som organisation har ett tillräckligt engagemang i de frågor som nätverket hanterar. Kostnader och tidsresurser som vi lägger på att delta i nätverket bedöms inte ge tillräckligt tillbaka till verksamheten.
Hon har rätt. Det saknas engagemang i klimat- och miljöfrågor i delar av den styrande majoriteten.
När jag läser budgetskrivelserna från de tre övriga partierna i 16-gruppen ser jag att vi överens om att resurser behöver tillföras detta område. Ska vi klara Agenda 2030, uppfylla avgivna klimatlöften och arbeta med övriga klimat- och miljöfrågor behövs det mer än fina ord!
Det behövs handling! Och för det krävs resurser!

Men vi gör ändå vissa framsteg. Nästa år, eller kanske i alla fall året därpå, kommer vi ha möjliggjort insamling av matavfall från alla hushåll. Av den kan det bli biogas som vi kan tanka våra fordon med.
Det är ett exempel på den övergång till en mer cirkulär ekonomi, som är nödvändig.
Planetens resurser är begränsade. Därför ska vi hushålla med dem.
I första hand ska vi minimera användandet.
I andra hand ska vi återanvända och återvinna.
Därför är nästa steg att komma igång med en hushållsnära insamling av förpackningar. Det skulle underlätta för alla att göra rätt och öka andelen återvunna förpackningar.

Innan jag lämnar klimat och miljö vill jag också ta upp hotet mot den biologiska mångfalden. Den 6:e massutrotningen av arter på planeten pågår nu. Och accelerar!

En sak som vi som kommun kan göra här är att gå över till ekologiskt odlad mat. Det är hög tid att vi tar ett rejält kliv framåt på det området!

Maten vi äter har också stor betydelse för klimatet. 25 % av vår totala klimatpåverkan kommer från maten, så det är ingen liten fråga! Utöver att råvarorna ska vara ekologiska anser vi att det ska vara en klimatsmart matsedel i våra kök.
Det handlar om tre saker:

 • Att använda lokalproducerade råvaror
 • Att gå över till råvaror med lågt CO2-avtryck
 • samt att använda råvaror efter säsong.

Vi i Miljöpartiet vill också värna om den biologiska mångfalden genom att gå över till ett hållbart skogsbruk och att skydda kvarvarande naturskogar. Kalhyggen är även dåliga för klimatet Vi är glada över att kommunen nu slår in på en grönare väg för de skogar vi äger.

En annan sak som många yngre, och äldre, ogillar med oss politiker är vårt käbbel. Men, jag är rädd för att jag tyvärr skapar mer av den varan i kväll.
Medborgarna efterlyser samarbete. Att partierna talar med varandra och tillsammans löser frågorna. Men dom efterlyser också delaktighet, en möjlighet för dom att påverka politiska beslut. I den frågan håller vi i Miljöpartiet med.
Ett sätt att få inflytande är förstås att bli medlem i ett parti. Men tyvärr är det nu allt oftare, inte ens möjligt för alla partier att ta del av all information i ett ärende och att få delta i en öppen debatt inför beslut.
I fråga efter fråga tas besluten i slutna rum.
Låt mig nämna tre exempel:

 1. Stoppet för utvecklingen av Canning.. Det beslutet togs i Miljö- och Byggnämnden, utan insyn, och utan annat beslutsunderlag än ett halvt A4 från nämndens presidie.
 2. Ny detaljplan i Knarrevik. Efter att exploatören flera gånger genom åren fått nej, svängde majoriteten plötsligt. Detta utan att nya fakta kommit fram och utan att kunna motivera varför de ändrat sig.
 3. Bostäder på Filjestad. Beslut om försäljning av marken fattas av Tekniska nämnden, trots att det handlar om en strategisk mark och är en mycket principiell fråga. Inte bara för Kosterborna, utan för hela kommunen.

Vi vill se en helt annan utveckling. Viktiga beslut måste föregås av en bred öppen politisk debatt, som kan följas av kommunens medborgare.
Och du som medborgare ska också kunna göra din röst hörd. Den digitala tekniken skapar nya möjligheter för det.

Som ni vet tycker vi inte att parkerade bilar ska ha den bästa utsikten. Vi politiker har efter flera decenniers försök misslyckats med att ändra på det genom att utveckla Canningområdet och Skeppsbroplatsen. Dags att att dra i snöret och ta hjälp av en folkomröstning!

I Strömstad har vi havet i centrum och livet i fokus. Havet är en attraktion. Och längst ute i havet har vi Kosteröarna. Det är av avgörande betydelse att Koster fortsätter vara ett levande samhälle, med en ökande befolkning. Fler helårsboende som tryggar skolan, affären och övrig samhällsservice. Hur vi ska nå dit är en av kommunens viktigaste frågor att arbeta med, tillsammans med Kosterborna.

Och det här med livet i fokus:
Det betyder för mig en barnomsorg och skola där våra barn har förutsättningar att växa som människor, känna sig trygga och gå ut i livet med rätt förutsättningar för att skapa sig ett bra liv, det liv som hen önskar.
Det betyder också en äldreomsorg som på motsvarande sätt tar hand om oss när vi blir äldre och skröpligare. Med hänsyn till varje persons egna behov, resurser och önskemål. Våra förslag för en erkänt bra utbildningsverksamhet är att nu gå vidare med införandet av tvålärarsystem, och att sörja för att det finns stödresurser och fler vuxna i skolan, även på rasterna och på fritids.

Avslutningsvis, vad vore livet utan kultur?
Vi föreslår därför en rejäl satsning på kulturskolan. Den kan spela en viktig roll i att öka våra barns psykiska välbefinnande, som har blivit allt sämre. Utövande av kultur är positivt för lärandet, hälsan, integrationen och demokratin.
Det tycker jag passar bra när vi i år firar 100 år av demokrati i Sverige.

(Det talade ordet gäller.)

Ekonomisk-politisk debatt 210909

Herr ordförande,

Låt mig citera devisen på en blogg jag följer (nej, inte den ni tror):

”Optimisten ser ljuset i tunneln. Pessimisten ser mörkret. Realisten ser tåget. Lokföraren ser tre idioter på spåret”

Den gångna sommaren har klimatkrisen visat sig med full kraft. Det är inte lätt att vara optimist, det ska villigt erkännas. Trots allt är det en skenande klimatkris – som rusar fram. Vi är många som, likt Greta Thunberg, mest ser idioter som inte verkar bry sig. Om ni ursäktar ordvalet.

Vad får mig då att inte förlora hoppet? Jo, det är faktiskt pandemin! Det sätt som många länder har kraftsamlat för att ta oss igenom denna kris visar att vi kan när vi vill! Även här i Strömstad arbetas det samlat och målmedvetet för att hantera pandemin. Vi är inte igenom ännu, men jag upprepar gärna berömmet till kommunens anställda och till våra företagare. Även KSO förtjänar beröm för sin insats, tycker jag.

Tänk om vi kunde ta oss an klimatkrisen lika målmedvetet och samlat? Tänk om svenska folket hade en klimat-Tegnell som höll pressträffar?

Och tänk om vi hade en kommunledning här i Strömstad som jobbade lika målmedvetet för att ställa om så kraftfullt och snabbt som det krävs!

Men det gör väl ingen skillnad för planetens klimat vad vi i lilla Strömstad gör? Eller lilla Sverige? 

Varför ska vi göra något om inte alla andra gör sitt? 

Men att alla gör sitt – det måste väl betyda att även vi ska göra vårt?

Jag ser ändå två saker som i alla fall är en god början:

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till klimatlöften för 2022 som inkluderar en koldioxidbudget. 
 • Och att vi nu har en strategi för Agenda 2030-arbetet. 

Fast än så länge är detta bara fina ord och målsättningar, konkreta åtgärder som leder till målen lyser med sin frånvaro. 

Det är därför som det behövs en ny majoritet efter valet om ett år. För att det inte ska stanna vid fina ord. Och det finns faktiskt bara ett Miljöparti! Som nu har funnits i 40 år och som envist driver miljö- och klimatfrågorna i varje förhandlingsrum där vi sitter med. Våra visioner för Strömstad skiljer sig från budgetpartiernas. Vi vill se en grönare utveckling där vi håller oss inom de planetära gränserna och där vi hushållar med de naturvärden som vi värdesätter med Strömstad.

Sommaren 2021 har som sagt präglats av extremväder som lett till översvämningar, torka och skogsbränder. Runt om i världen uteblir skördar och matpriserna skjuter i höjden. Fattigdom och svält som tidigare minskat brer nu ut sig igen. Klimatförändringarna är här nu och de är på allvar. Om inte kraftfulla utsläppsminskningar sker omgående står vi sannolikt inför oåterkalleliga effekter på jordens klimat och biologiska mångfald. Det framgår tydligt av IPCC:s senaste rapport.

Ett sätt att minska utsläppen skulle vara att fler ställer bilen och cyklar i stället. Det sker alltmer runt om i Sverige och i Europa. Men budgetpartiernas totala ointresse för investeringar i cykelinfrastruktur är ett sorgebarn. Det finns inte heller med i investeringsbudgeten för nästa år, vad jag sett! Vi har flera förslag på nya cykelvägar:

 • Mellan Hällestrand och Ånneröd
 • Mellan Båleröd och Daftö
 • Mellan Röd och Strömstiernaskolan utefter Östergatan
 • Mellan Södertull och Stadsparken utefter Karlsgatan.

Två av dessa förslag kan genomföras utan inblandning av Trafikverket. Men bara ett finns med i den kommande cykelplanen – som vi fortfarande väntar på att få besluta om här i kommunfullmäktige.

Låt mig slutligen kort ta upp Filjestad på Koster. Det är mycket angeläget att komma igång med detta bostadsprojekt så snart det bara går. Det behöver byggas bostäder som passar unga familjer även på Koster. Nu har en privat exploatör anmält intresse att köpa marken och säger sig kunna göra just det. Det känns dock bakvänt att inte Strömstadsbyggen kunde göra detsamma! Jag förutsätter att frågan om försäljning av Filjestad till en privat exploatör kommer att underställas kommunfullmäktige för beslut. Marken är strategisk och frågan är principiell.Och jag förutsätter att även alternativet att Strömstadsbyggen genomför ett motsvarande projekt fortfarande bereds.

Avslutningsvis vill jag meddela att MP inte kommer delta i dagens beslut om preliminära driftsramar.

Börsen är en spelhall!

Börsen är en spelhall!

Jag handlade en del på börsen på det glada 80-talet. Vi var ett gäng kompisar som köpte och sålde tillsammans. Sen gick det över. Däremot har jag fortsatt att spara en del i (etiska) fonder.

Idag ser jag börsen som en gigantisk spelhåla utan någon som helst koppling till den verkliga ekonomin. Deras ursprungliga funktion var att hjälpa företag att få rörelsekapital och att underlätta ägarbyte. Idag får de flesta företag sitt kapital på annat sätt.

När jag idag läser följande text i min internetbank blir jag än mer övertygad om att börsen är ett nätcasino, som borde regleras på samma sätt som spelmarknaden. Hur många personliga tragedier skapas inte av spelberoende börsspekulation?

Läs själv:

Viktigt att veta när du handlar med värdepapper
Hej,
Tack för att du valt att spara och placera hos oss. För att du ska känna dig trygg när du handlar, vill vi för din kännedom, informera dig om några saker som inte är tillåtna enligt lag eller marknadsplatsernas regelverk. Nedan beskriver vi vanligt förekommande varianter av marknadsmissbruk eller marknadsmanipulation som strider mot lagen och som kan leda till ett sanktionsföreläggande av Finansinspektionen.
Handel med små volymer
Att försöka påverka prisbilden på ett värdepapper genom att handla med mindre volymer, så kallade ”enpetare” är inte tillåtet. Ett exempel på otillåten handel är om någon köper eller säljer en eller flera mindre poster av en aktie vid upprepade tillfällen, i syfte att påverka aktiekursen.
Handel med sig själv
Att handla med sig själv i form av ”egenhandel” där en person lägger matchande köp- och säljorder, är inte tillåtet då det verkliga ägandet av instrumentet inte förändras. Det gäller även transaktioner som är uppgjorda på förhand där två eller flera personer som känner varandra gör affärer i samförstånd och agerar köpare och säljare på ett matchande pris. Att köpa och sälja mellan egna depåer via olika aktörer är inte heller tillåtet. Andra investerare kan då få en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning.
Momentum ignition
Momentum ignition innebär att en person lägger en eller flera orders med korta tidsintervaller för att locka fram andra aktörer att investera i syfte att accelerera och förlänga en prisuppgång för att utnyttja tillfället att kunna sälja sitt innehav till ett högre pris. Detta är kurspåverkande och är inte tillåtet då det ger en vilseledande bild av utbud och efterfrågan.
Layering/Spoofing
När en person lägger in en köp- eller säljorder som inte är ämnad att gå till avslut utan endast ska ge sken av ett större köp- eller säljintresse, i syfte att driva upp aktiekursen för att kunna sälja dyrare alternativt sänka aktiekursen i syfte att kunna köpa billigare. Beteendet kallas layering eller spoofing. Detta är förbjudet då personen vilseleder marknaden med sitt agerande.Tack för att du tog dig tid att läsa den här allmänna informationen. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har några frågor gällande detta.

Tror du fortfarande att börskurserna speglar det ekonomiska läget? Det är närmast parodiskt att lyssna på ekonomer som pratar börs i radions ekonomiprogram. Men, det är klart, gillar du spänningen i att spela och kan hålla dig till att satsa pengar du kan förlora, så lycka till! Men det är fullt av ”uppgjorda matcher” här också!

Årets budgetanförande

Här kommer texten till det budgetanförande jag höll i Strömstads kommunfullmäktige igår kväll:

Herr ordförande,
jag ska beröra några delar av 16-gruppens budgetförslag som ligger mig särskilt varmt om hjärtat.
Jag är glad att första avsnittet i förslaget handlar om vår vision att bli en
Fossiloberoende kommun.
Jag skulle önska att vi var överens om att klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning någonsin. Tyvärr verkar det inte så. Forskarvärlden är överens om det. De varnar för klimatkrisen och rekommenderar att vi ska hålla oss under 1,5 graders global temperaturökning. Det målet verkar idag så gott som kört att nå. Parisavtalet anger 2 grader. För att nå detta krävs stora omställningar för alla runt vårt klot.
För Strömstads del,har vi satt upp målet att vara en fossiloberoende kommun 2030, om tio år! För att nå dit behövs en långsiktig handlingsplan och åtgärder genomföras snarast möjligt. När till exempel kommunen byter fordon, så bör vi ersätta det gamla fordonet med ett fossiloberoende alternativ.
Redan nu, inte sen! Klimatet kan inte vänta. Jag beklagar att det nuvarande styret inte tycks dela vår uppfattning.
Vi behöver också arbeta metodiskt med elinfrastrukturen. De flesta fordon på våra gator kommer om tio år troligen vara eldrivna – och behöver kunna laddas.Förhoppningsvis finns det också snart en lösning för laddning av hybridfärjan, och jag ser fram emot när kostertrafiken också blir fossilfri.
Ett annat exempel är att vid nybyggnation och renovering av kommunens fastigheter,så ska förnyelsebar energi installeras. Vi har många tak som lämpar sig väl för solceller.
Vi ger i vår budgetskrivelse ytterligare några exempel på hur vi vill arbeta för att minska kommunens klimatavtryck.
Ett näraliggande område är
Kommunikationer.
Vi har naturligtvis inte samma förutsättningar för kollektivtrafik som större städer har. Men, målet ska vara att det finns en rimligt fungerande kollektivtrafik inom, samt till och från hela kommunen – inklusive Koster, som Mikael C så väl beskrev det. Kommunen ska vara en aktiv part i diskussioner med regionen för att nå dit. Som komplement till busstrafiken, vill vi utöka den anropsstyrda linjetrafiken till alla tätorter. Vi anser också att närtrafiken ska vara tillgänglig för alla inom kommunen utanför Strömstads tätort och utvecklas vidare. Jag tänker framför allt på boende i Skee och Stare som sedan något år förlorat sin närtrafik. Det finns andra som också har missgynnats.
Pendlingsmöjligheterna med buss till och från kommunens största arbetsplats Nordby från Strömstad, Skee och Halden kan förbättras. Därutöver är vi väl alla överens om att Bohusbanan samt bättre förbindelser till Göteborg och Oslo prioriterade.
Denna sommar har väl fler än jag noterat den ökande cyklingen. Elcykelpremien har fått många att börja cykla igen, när backarna och motvinden inte längre är ett problem. Och antalet cykelturister har varit stort. Därför anser vi att kommunen omgående ska återuppta arbetet med att underlätta för gående och cyklister. Cykelplanen ska antas å det snaraste och cykelväg Daftö – Båleröd samt Ånneröd – Hällestrand ska utredas. Jag hoppas att det svar som Ulf Gustafsson gav till Tore Lomgård stämmer – att vi är med på banan för att få del av den regionala medfinansieringen.
En bro över Bojarkilen från Canning behövs för att främja gång- och cykeltrafik till och från Kebal och Seläter, och knyta dessa delar närmare centrum.
Skicka därför snarast in en ansökan om vattendom!
Herr ordförande,
ett område som rör den sociala hållbarheten är
Sjukfrånvaron
Även om sjukfrånvaron i år minskar så är den alltför höga sjukfrånvaron hos våra anställda oroande. Det drabbar den enskildes ekonomi och välbefinnande. Det drabbar verksamheterna och kommunens ekonomi. Åtgärderna för att minska sjukfrånvaron måste fortsätta. Jag tror att en del handlar om att ett stärkt och proaktivt närvarande ledarskap ger bättre arbetsmiljö för personalen. Som vi skriver i vår budgetskrivelse:
”Kommunens medarbetare ska känna att de gör rätt saker på ett bra sätt.”
De anställdas hälsa och trivsel på arbetsplatsen måste sättas främst, för den som vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska över tid råda balans mellan krav och resurser. Vi vill under 2020 förstärka HR-funktionen för att göra en riktad satsning på minskad sjukfrånvaro.
Vi vill också utreda möjligheterna för icke behöriga/icke legitimerade lärare att fullfölja sin utbildning. Det ska vara en balans mellan krav och resurser. Slutligen vill vi också ta till vara på de goda erfarenheterna från hemtjänsten när det gäller att optimera schemaläggningen för att förbättra arbetsvillkoren inom skola och övriga delar av äldreomsorgen.
Utmaningarna för skolan och äldreomsorgen blir större och större framöver. Då ska vi hushålla med våra medarbetare så att de orkar och trivs med sitt viktiga jobb.
Avslutningsvis yrkar jag bifall till 16-gruppens förslag till budget, med alla att-satser inklusive den om att kommunfullmäktige ska få besluta om hur de 25 mnkr ska påverka kommunens ekonomi.
Tack för ordet.
Om du vill lyssna, klicka här!

Medborgarna vaknar – även i Strömstad!

På gårdagens kommunfullmäktige behandlades tre medborgarförslag som på olika sätt tar upp upp klimatkrisen. Något som Strömstads Tidning också skriver om. Det är helt i tiden att ett medborgarförslag kommer in i denna fråga. Greta Thunberg, som sedan i augusti förra året skolstrejkat utanför riksdagshuset, har lyckats sätta fingret på problemet:

Politiker och företagsledare på olika nivåer runt om i världen har inte förstått hur djup klimatkrisen är och hur lite tid vi har på oss för att vända utvecklingen! Men med skolstrejkande ungdomar världen över som pionjärer sätts nu frågan i fokus och reses nu kraven på att behandla krisen som den kris det är. Det är hoppfullt! Fast kanske är det inte hopp vi ska känna, utan panik – som Greta formulerar saken?

Ja, en smula självkritik kan väl vara på sin plats även här i Strömstad. Visst, jag är glad att kommunens vision under förra mandatperioden las fast till att bli fossilfri till 2030.

Men det räcker inte.

Därför välkomnar jag medborgarförslagen, samtidigt som jag beklagar att vi i årets budget dragit ner på resurserna för miljöstrategiskt arbete. Kanske går det att fördela om de nu tillgängliga resurserna så att vårt engagemang i klimatarbetet blir möjligt att stärka. För det krävs konkreta åtgärder även på kommunal nivå för att ställa om globalt.

Glädjande nog är redan att-sats nr 3 i det första förslaget genomfört. På förslag från Miljöpartiet ”divesterade” kommunen redan i början av förra mandatperioden. Kommunen har gjort sig av med alla sina placeringar i fossila värdepapper.

Medborgarförslagen kommer lägligt, på ett sätt. Redan nästa vecka ska kommunstyrelsen ha en heldag för att titta över kommunens vision för 2030. Där hoppas jag att dessa medborgarförslag utgör värdefulla underlag i våra diskussioner.

Tid att reflektera

Den 11 oktober 2018, internationella flickdagen enligt Plan International, sitter jag stilla på Katrineholm C. Tåget kommer inte vidare pga en olycka i Flen. Det betyder att jag inte hinner fram till begravningen jag är på väg till. Kanske till och med missar minnesstunden. Samtidigt som jag tar emot meddelandet i SJ-appen, läser jag via Twitter en av många larmsignaler om klimatkatastrofen som kommit denna vecka.

I morse kunde jag läsa att KD och SD ska samarbeta i Strömstad.

Det är inte så konstigt att humöret dalar ner i botten. Hjärnan går på högvarv. Stora och små katastroftankar virvlar runt.

Min vän Camilla, som förlorade kampen mot cancer den 24 september knappt 54 år gammal, fyller hjärtat. En fantastisk människa som levde livet fullt ut. Som var en flicka som tog plats. Som lämnar efter sig två barn, varav en i nedre tonåren. Och som saknas oerhört.

Camilla var den andre i den släkten som ryckts bort i cancer alldeles för tidigt. Smärtsamt och hemskt. För bara två veckor sedan var jag på en annan begravning. Också cancer. Den enda fördelen med att dö ung är att slippa gå på begravningar och ta avsked av släkting efter släkting, vän efter vän. Men visst blir livskänslan starkare. Samtidigt som jag strider med framtidsutsikterna. Hur ska livet se ut för våra barn och barnbarn? Får jag njuta av livet, gå i skogen, springa orientering, åka skidor, njuta av musik, film, böcker – skratta och älska? När det ser så mörkt ut? Och alla tittar bort?

Det hänger förstås inte på mig. Bara. Inte på dig heller. Men det hänger på OSS. Att vi ger våra politiker mandatet att fatta de beslut som behöver fattas.

Och jag tror faktiskt att jag, precis som Camilla, kan fortsätta med det mesta av det som ger mitt liv mening. För det förbrukar inte några resurser och spär inte på klimatutsläppen i någon större utsträckning. Om vi, och världens politiker och företagsledare, börjar handla NU behöver inte framtiden vara riktigt så mörk som mitt sinne känns just nu.

Tåget har nu börjat rulla mot Stockholm. Jag hinner i alla fall fram till minnesstunden. Det känns bra.

Bra fart på upploppet, MP!

Nu har Miljöpartiet i regeringen kommit in på upploppet i mandatperioden. Drygt två månaders riksdagsarbete återstår. Jag är imponerad över farten som satts upp!

Dagens nyhet om att regeringen är överens om den framtida tågutbyggnaden mellan storstäderna är den senaste i raden av framgångar. Det är tydligt att Miljöpartiet är bra på att förhandla och nå överenskommelser! Politik är att vilja, sa visst Olof Palme. Vi i Miljöpartiet har en lång diger lista över saker vi vill åstadkomma och ett partiprogram fyllt med radikala förslag.

I början av mandatperioden nådde vi inte ända fram i några, för de flesta miljöpartister, viktiga principiella frågor. Kanske var vi inte varma i kläderna. Eller så gäller devisen ”trägen vinner”. Nu får vi gehör för våra ståndpunkter hos regeringspartnern. Vilket har inneburit att många förslag som vår riksdagsgrupp drivit i en lång rad år nu vinner gehör. Klimatlagen och energiöverenskommelsen om 100 % förnybart är två exempel på framgångsrika förhandlingsresultat där Miljöpartiet helt säkert gjort en stor skillnad. Jag hoppas, och tror, att vi ska bli överens med M och L om spårutbyggnad också.

För övrigt hoppas jag också att Miljöpartiets, läs Maria Ferms, envetna kamp för de ensamkommande barnen som kom 2015 ska ge resultat innan riksdagen skingras för sommaren. Långsiktigt är det klimatfrågorna som måste lösas NU. Men på kort sikt är denna fråga den som av rent humanitära orsaker också måste lösas NU. Här är det vår förmåga att förhandla med Centerpartiet som sätts på prov. Jag hyser gott hopp. #låtdeungastanna.